DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 17/04/2020

Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, ông bà mang theo Phiếu hẹn trả kết quả + Sổ BHXH + Giấy tờ tùy thân có hình ( CMND hoặc hộ chiếu)

  admin  /    18/05/2020  /    438  / 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số sổ BHXH

Số QĐ hưởng TCTN

Số tháng đóng

Số tháng hưởng

Tiền hưởng TCTN 1 tháng

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả kết quả

Nơi nhận kết quả

Tình trạng hồ sơ

1

Hồng Thị Bé Trang

14-04-93

381550902

7416072372

22201

47

3

2854800

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

2

Vũ Thị Cẩm Nhung

13-05-83

250660891

7412102056

22202

88

7

3557600

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

3

Hà Thị Phương

02-09-82

186272894

4017445785

22203

84

7

2902200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

4

Nguyễn Tú Anh

08-08-99

381902083

9622186445

22204

18

3

3174600

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

5

Nguyễn Trọng Nghiêm

01-01-98

381902903

9622997456

22205

16

3

3028032

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

6

Cao Thị Hồng Thoa

06-06-97

212793508

5120843728

22206

22

3

3121800

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

7

Phạm Thị Cẩm Nhung

30-09-92

261276283

6021564810

22207

25

3

2763000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

8

Phạm Kế Thiện

23-03-82

281184771

7411102096

22208

107

8

3168432

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

9

Ngô Chí Khải

27-04-91

331667719

7409281570

22210

23

3

3043632

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

10

Võ Thị Liệt

01-01-68

363549399

7416207975

22211

34

3

3044400

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

11

Lê Thị Thủy

12-12-78

320955182

201017995

22212

20

3

3148779

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

12

Dương Thùy Linh

22-06-96

285506540

7414213595

22213

48

4

2743800

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

13

Hoàng Văn Tuấn

05-08-86

197146513

4520510572

22214

15

3

2928000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

14

Bùi Thành An

19-03-93

352259515

7411143840

22215

104

8

2978400

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

15

Nguyễn Thái Dương

12-09-87

205241238

4921038997

22216

28

3

2928000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

16

Phạm Văn Ríp

1992

341607022

7412220475

22217

88

7

2899200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

17

Lê Thị Quỳnh

31-05-91

173704552

1914802316

22218

59

4

2909400

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

18

Phún Ửng Múi

08-06-92

272231264

7415016961

22219

30

3

2871702

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

19

Nguyễn Hà Ngọc Huyền

10-09-80

281275206

7408180557

22220

25

3

2939900

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

20

Nguyễn Thị Ánh Diệu

15-12-94

281064260

7413073007

22221

20

3

2880000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

21

Lê Thị Phúc

26-06-90

280930661

7408214514

22222

122

10

3384600

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

22

Hồ Phi Long

02-09-01

352554185

8925552381

22223

18

3

2782400

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

23

Thạch Thị Thanh Hoàng

1990

334901985

7415040931

22224

35

3

2709240

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

24

Trần Thị Thu Trinh

12-08-75

281106946

7412082603

22225

98

8

2899200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

25

Nguyễn Văn Thanh

1981

351517528

7416086631

22226

46

3

2878000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

26

Tiết Thị Nguyệt

1971

334004257

7408333916

22227

135

11

2899200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

27

Nguyễn Ngô Đăng

12-04-84

280812844

9102034157

22228

133

11

3848640

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

28

Nguyễn Bảo Anh

28-02-92

381611767

9622923971

22229

21

3

3235553

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

29

Lê Thị Lan

1986

365573132

9106085349

22230

51

4

3227400

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

30

Trần Văn Tèo

1986

365600122

7415189425

22231

51

4

3227400

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

31

Hồ Văn Thương

18-05-83

321122526

7413170046

22232

81

6

4800000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

32

Nguyễn Duy Phương

1991

365851575

7416311677

22233

35

3

3195801

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

33

Đào Thanh Bình

1982

341085895

7416056693

22234

30

3

2845200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

34

Nguyễn Thị Đến

1989

341458626

7410298494

22235

64

5

3012000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

35

Trần Thị Trong

07-11-79

280736022

7410174098

22236

117

9

2734920

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

36

Trần Thị Hạnh

23-03-83

281324883

7910382740

22237

107

8

2734920

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

37

Hà Thị Quyên

19-09-95

335023275

7415121079

22238

33

3

2880000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

38

Trần Thị Hoài Thương

20-03-94

281049152

7422876281

22239

22

3

3304000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

39

Đỗ Kim Hận

15-09-90

351910034

7416171961

22240

41

3

2957666

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

40

Nguyễn Thị Loan

1994

385898547

7412134919

22241

57

4

3312000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

41

Vũ Thị Nga

02-01-93

241569617

7416131917

22242

25

3

3061200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

42

Trần Văn Dũng

1964

350506202

7414097350

22243

72

6

2760720

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

43

Danh Thị Kim Thoa

07-08-93

371725533

7411273822

22245

88

7

3956500

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

44

Phan Nhật Trường

23-08-94

281068084

7414194227

22246

26

3

3171000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

45

Nguyễn Thị Nhanh

1975

381785747

7412022879

22247

25

3

2814000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

46

Huỳnh Thị Bé

07-04-90

385769099

7414122697

22248

60

5

2734920

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

47

Nguyễn Văn Ẩn

02-02-63

280316833

9100054168

22249

134

11

3377000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

48

Hồng Loan Thảo

15-05-85

381442650

7410349915

22250

44

3

3305000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

49

Nguyễn Ngọc Ảnh

21-03-94

385684175

7413114350

22251

69

5

3270000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

50

Nguyễn Thị Thạch

12-06-89

135345393

7409303335

22252

46

3

3065700

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

51

Lý Thị Hồng Diệu

1989

365648380

7409247446

22254

116

9

2734920

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

52

Hà Thị Bích Thảo

10-04-74

281009224

7424770804

22255

22

3

3317600

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

53

Võ Văn Minh

25-08-93

301680977

7413046352

22256

84

7

2843400

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

54

Trương Thanh Nam

27-08-99

321605091

8322742227

22257

24

3

2819040

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

55

Phạm Thị Út

1979

385729082

7514158506

22258

65

5

2734920

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

56

Thạch Vĩnh

01-01-78

365041904

7416318376

22259

28

3

2713560

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

57

Đặng Thị Thu Vân

1972

351041519

7412089216

22261

17

3

2532000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng TCTN

58

Lê Như Ngân

10-02-95

352194751

7414066115

22262

34

3

3076200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

59

Quang Chúc Linh

1986

385245099

7412124485

22263

95

7

2734920

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

60

Nguyễn Thị Thanh Hồng

1976

280646373

7413301626

22264

75

6

2734920

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

61

Nguyễn Văn Lộc

23-10-92

281386301

7216032403

22265

42

3

3047880

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

62

Thái Xuân Liên

29-10-58

280789778

7410017785

22266

118

9

2760720

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

63

Nguyễn Thị Phượng

1971

363829222

7411296483

22267

100

8

3342664

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

64

Châu Thị Tuyết

30-06-87

352171750

7413228141

22268

80

6

2899200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

65

Trần Thị Mỹ Trinh

04-06-90

24476020

7516174061

22269

76

6

2980000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

66

Nguyễn Thị Gấm

22-06-84

280866411

7415000152

22270

59

4

3174000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

67

La Văn Du

14-10-00

352528643

7416065560

22271

43

3

2735080

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

68

Lê Văn Hiền

15-03-88

280906544

7414056345

22272

69

5

3452400

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

69

Nguyễn Thị Kim Anh

01-11-87

280917282

7408116772

22273

126

10

5306436

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

70

Nguyễn Hữu Châu

03-09-83

186384552

7415011063

22274

58

4

2860000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

71

Huỳnh Thị Yên

06-06-90

341908588

7412275416

22275

38

3

3531000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

72

Huỳnh Thị Cẩm Loan

16-02-99

352504910

7414204335

22276

63

5

2871666

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

73

Vũ Thị Hiền

02-10-93

241561154

7412185846

22277

78

6

4495200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

74

Lê Thị Gái

04-12-83

3.8183E+10

7411215511

22279

83

6

3107000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

75

Trần Đình Nhật

24-09-76

281231485

9104033983

22280

134

11

3527000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

76

Nguyễn Thị Vọng

1968

264181279

7410244037

22281

102

8

2749200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

77

Nguyễn Thị Thúy Kiều

1982

351444042

7412251447

22282

35

3

3125100

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

78

Nguyễn Minh Phụng

01-01-82

370879028

7413134989

22284

75

6

3228000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng TCTN

79

Lê Thị Cẩm Tú

06-06-86

7.2186E+10

9106132327

22285

34

3

3499200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

80

Nguyễn Thị Ánh

1977

370827302

9106218799

22286

32

3

2821500

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

81

Trần Thị Nguyệt

16-06-93

371517532

7413047398

22287

69

5

4070000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

82

Tôn Văn Tú Sinh

19-03-82

23515955

7411001620

22288

14

3

3221000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

83

Phan Tấn Dũng

01-01-71

280905093

7408171800

22289

134

11

3377000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

84

Trần Thị Yến Thi

1977

351235615

8925369622

22290

23

3

3065100

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

85

Lê Thanh Tình

01-02-84

281264142

9107176973

22291

135

11

3115320

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

86

Nguyễn Thị Hằng

29-08-84

281373275

7410120814

22292

105

8

3477976

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

87

Trịnh Thị Hiền

16-03-85

183477015

7411130724

22293

85

7

3469200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

88

Lê Thị Thu

05-05-91

264356002

7412300118

22294

29

3

5400000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

89

Nguyễn Minh Vương

1991

385560016

9521694350

22295

12

3

2899200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

90

Võ Thị Hải

20-10-87

186669090

207137549

22296

114

9

3452600

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

91

Lê Phương Em

1981

341502632

7413167569

22297

81

6

4417408

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

92

Trần Thanh Phước

30-10-87

280856289

7912283977

22298

40

3

2709240

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

93

Phạm Thị Hồng Mai

1969

365363255

7416079356

22299

48

4

3565668

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

94

Võ Thị Kim Tình

20-03-89

215576037

7411043608

22300

18

3

3894000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

95

Nguyễn Thị Cẩm Linh

01-01-98

366171689

7413243928

22301

21

3

2710000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

96

Nguyễn Văn Bình

1982

370978339

7415132766

22302

56

4

3680000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

97

Trần Thị Nhàn

09-08-61

340016828

7408333911

22303

135

11

2760900

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

98

Lê Thị Thơm

16-03-89

186987292

2521768080

22304

16

3

2875000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

99

Tạ Quang Duy

1996

334875188

7414179768

22306

54

4

2845700

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

100

Trần Thị Thùy Trang

10-10-95

341781197

7413251970

22307

74

6

3184000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

101

Nguyễn Minh Công

02-06-90

281006659

7412256904

22308

61

5

3142000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

102

Lê Thanh Quí

16-04-99

352496365

8922819273

22309

29

3

3240400

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

103

Hồ Thị Mai

10-06-94

187421231

7416188394

22310

38

3

3196500

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

104

Lê Thị Kim Hoa

12-10-83

281002310

7411012250

22311

52

4

3291500

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

105

Lê Thị Út

19-07-99

341975460

8722016966

22312

26

3

2930000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

106

Hoàng Thị Huệ

19-05-90

186957237

7409287170

22313

112

9

3533000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

107

Hồng Thanh Thúy

1987

381474006

7411153341

22314

14

3

2733100

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

108

Cao Mộng Thúy

01-01-83

381298529

9522117882

22315

15

3

2859702

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

109

Lý Thị Chúc Linh

1981

365552695

7411316307

22316

90

7

2987713

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

110

Phạm Tuấn Anh

10-10-91

3.8091E+10

3824679054

22317

16

3

2909400

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

111

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

25-06-94

312246984

7413205357

22318

74

6

2978400

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

112

Nguyễn Minh Luân

1986

371268471

9123955303

22319

20

3

2730000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

113

Nguyễn Thị Đào

24-04-81

280770416

7411219582

22321

97

8

2734920

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

114

Nguyễn Hoàng Hải

26-05-87

281275758

7912023925

22322

45

3

4080000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

115

Nguyễn Thị Đẹp

1968

352443696

7413147542

22323

82

6

3240000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

116

Trần Thị Hà

1969

350895726

7416282361

22324

35

3

3086972

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

117

Ngô Tất Tố

01-03-75

194044321

4421131809

22325

16

3

3474240

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

118

Đặng Thị Trần Phương

01-03-82

211763678

7409044302

22326

17

3

3015215

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

119

Đỗ Thị Vi

19-02-92

261178578

115145279

22327

43

3

6898000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

120

Đoàn Văn Ngoan

1988

281286364

7409255167

22328

116

9

2836320

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

121

Nguyễn Thị Út

10-11-92

351993747

7413228216

22329

61

5

2735200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

122

Phạm Thị Thu

1979

280937025

7412001961

22331

88

7

3237553

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

123

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

10-08-90

331623798

7410174092

22332

110

9

2734920

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng TCTN

124

Phạm Cẩm Tú

1986

334229491

7413251519

22333

23

3

3339500

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

125

Võ Thị Thu Hiền

01-12-99

281231612

7422427348

22334

17

3

3150000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

126

Nguyễn Thị Bơ

1967

350914762

7412037860

22335

94

7

3138475

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

127

Phùng Nhân Ái

1978

351230956

7416334957

22336

32

3

3008000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng TCTN

128

Nguyễn Thị Thúy

01-01-75

281317890

7409016475

22337

135

11

2899200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

129

Võ Thanh Tuyền

14-01-77

285459707

7411011287

22338

103

8

2997000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

130

Trần Ngọc Thâu

1992

371486958

9122749520

22339

14

3

3070800

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng TCTN

131

Phan Kim Trân

1998

381816960

7416286005

22340

36

3

3360200

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

132

Mai Kim Huệ

1980

341063002

8722846578

22341

31

3

3044400

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

133

Phạm Thị Thanh Thảo

1994

341784373

7413176201

22343

53

4

3108000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

134

Đinh Văn Diềng

14-05-73

50470551

7414073219

22346

64

5

2709460

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

135

Lý Minh Khái

01-01-68

380712109

9622875720

22347

12

3

2748000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

136

Bùi Văn Vinh

27-07-67

171627335

7416226792

22348

32

3

2734920

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

137

Trương Hồng Lê

25-07-89

334959655

7416013528

22349

39

3

3307900

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

138

Nguyễn Thị Bé Ngọc

1982

363799242

7911528494

22350

87

7

2872000

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

139

Trần Văn Phúc

1983

371103463

7415022736

22351

57

4

2932352

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

140

Ngô Thị Kiều Mai Luyến

18-09-97

301630950

8023152446

22352

16

3

2821500

17-04-20

Từ ngày 19/05/2020 đến ngày 21/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

141

Nguyễn Văn Tiến

1984

245206788

6721194242

22353