Văn Bản Pháp Quy
Số Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
66 21/09/2021 Thông báo vv có việc làm.
65 20/09/2021 Thông Báo Tìm Kiếm VL
64 09/02/2021 Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm
63 09/02/2021 Đề nghị hỗ trợ học nghề
62 09/02/2021 Đề nghị hưởng TCTN
61/2020/NĐ-CP 29/05/2020 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm v...
153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ BẮT ĐẦU HƯỞNG LƯƠNG HƯU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021 CÓ THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ ĐỦ 20 NĂM...
143/2018/NĐ-CP 15/10/2018 NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm ...
28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 Nghị Định số 28/2015/NĐ-CP Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
27/2015/TT-BLĐTBXH 24/07/2015 Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
100/2012/NĐ-CP 21/11/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất ngh...
Văn bản BHTN 03/10/2013 Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bảo hiểm thất nghiệp
04/2013/TT-BLĐTBXH 01/03/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 32/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 25/10/2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12/12/2008 ...
71/2006/QH11 29/06/2006 Luật Bảo hiểm xã hội
127/2008/NĐ-CP 12/12/2008 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp
32/2010/TT- BLĐTBXH 12/12/2008 Thông tư số 32/2010/TT- BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của CP quy định về Bảo hiểm thất nghiệp

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH