Văn Bản Pháp Quy
Số Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
38 03/07/2019 Phiếu đăng ký tham gia tập huấn TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC
1444/KH-SLĐTBXH 16/05/2017 Kê hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế năm 201...
33/2003/NĐ-CP 02/04/2003 Nghị định số 33/2003/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP Ngày 06 tháng 07 năm 1995 của Chính phủ
41/CP 06/07/1995 Nghị định 41/CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
19/2003/TT-BLĐTBXH 22/09/2003 Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ và TNVC đã sđ, bs tại Nghị định 33
34/2011/NĐ-CP 17/05/2011 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH