Văn Bản Pháp Quy
Số Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG
157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 NGHỊ ĐỊNH Số 157/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
107/NQ-CP 16/08/2018 Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính phủ về "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực ...
04/2011/ TTLT-BNV- BTC 06/05/2011 Thông tư liên tịch số 04/2011/ TTLT-BNV- BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/05/2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức CT...
12/2003/TT- BLĐTBXH 30/05/2002 Thông tư số 12/2003/TT- BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của CP về tiền lương đối với NLĐ
70/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Nghị định số 70/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác...
114/2002/NĐ-CP 31/12/2002 Nghị định 114/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Tiền Lương
31/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 quy định về mức lương tối thiếu chung
19/2012/TT-BLĐTBXH 26/04/2012 Thông tư số 19/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo NĐ số 35/2012/NĐ-CP và NĐ số 31/2012/NĐ-CP
28/2007/TT-BLĐTBXH 05/12/2007 Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 05 năm 2003 của BLĐTBXH
18/2008/TT-BLĐTBXH 16/09/2008 Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 05 năm 2003 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội
13/2003/TT- BLĐTBXH 20/05/2003 Thông tư số 13/2003/TT- BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của CP về TL đối với NLĐ làm việc trong DN...
14/2003/TT- BLĐTBXH 30/05/2003 Thông tư số 14/2003/TT- BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 114/2002/NĐ-CP (31/12/2002) về TL đối với NLĐ trong các DN có vốn đầu tư nước n

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH